Запази час

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата Политика за поверителност внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за поверителност се отнася за вашите лични данни, когато посещавате www.saltroom.bg или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.

КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уеб сайт, в качеството на Администратор на лични данни е “ИНФИНИОН” ЕООД, ЕИК 203865984, със седалище и адрес на управление в град София, район „Красно село“, бул. „България” № 58, вх. С, ет. 6, ап. 23, представлявано от Радослав Владимиров Александров, e-mail: info@saltroom.bg, тел.: +359-895 604 797.

Saltroom e кауза, която се стремим да предаваме на хората търсещи и нуждаещи се от по-качествен начин на живот в градска среда. Saltroom е концептуално място с внимателно селектирани детайли, което дава възможност за коригиране устойчивостта у малки и големи и ни позволява да правим отговорен избор за здравето си всеки ден.

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Тази Политика за поверителност има за цел да ви информира как управляваме вашите лични данни, какви са правата ви за поверителност и как законът ви защитава. Като използвате някоя от нашите услуги, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за поверителност, както и нашата Политика за ползване на „бисквитки“.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите си; за активиране персонализирането на достъпа ви до сайта ни, както и за да можем да отговорим на вашите запитвания и да ви дадем информация.

Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: две имена, адрес на електронна поща и телефонен номер.

Идентификационните данни като две имена са ни необходими за удостоверяване на самоличността ви с оглед регистрация на сайта ни за ползване на заявените услуги.

Адресът на електронна поща и телефонен номер са ни необходими, за да се свържем с вас във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и други направени искания.

В зависимост от разрешенията на устройството ви, ако публикувате в нашия Сайт, автоматично събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и мобилни точки.

Когато сме получили запитване от вас чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с вас и да ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

Не събираме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща и телефонния ви номер, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация:

 • По имейл;
 • Чрез смс;
 • По телефон;
 • По всички начини.

Вашето съгласие е доброволно и ще можете да се възползвате от нашите услуги и в случай, че не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че такава информация би била полезна за вас, тъй като ще отразява развитието на услугите, които предлагаме, най-новите ни достижения в областта на халотерапията, както и предложения, съобразени с индивидуалните ви нужди и търсения.

Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като се свържете с нас на e-mail: info@saltroom.bg.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на личните ви данни е необходимо с оглед предоставяните от ИНФИНИОН ЕООД услуги в областта на халотерапията, доколкото по смисъла на действащото законодателство ни е вменено в задължение съхраняването на такива данни и осъществяваното обработване се свежда до минимално необходимото за тази цел.

Всеки потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение на e-mail: info@saltroom.bg. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено ваше съгласие.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените ни лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. ИНФИНИОН ЕООД въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Цялата информация, която получаваме за вас, се съхранява на защитени сървъри и сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни, които са преминали съответното обучение и са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ДЕЦА

Нашите услуги са предназначени и за лица под 14 години като събираме ограничен обем от лични данни на малолетни и непълнолетни лица с изричното писмено и доброволно съгласие на техните законни представители. Заявяването и използването на предоставяните услуги чрез нашия сайт обаче, е възможно само с помощта на лица над 18-годишна възраст и надлежното им съгласие.

Обработваните данни на малолетни и непълнолетни лица се състоят от три имена и се събират въз основа на дадено с писмена ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ съгласие от „лице с родителска отговорност за дете”. Целта, с която събираме тези данни е предоставяне на адекватна и персонализирана услуга, съобразена с фактора възраст.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право във всеки един момент:

 • да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
 • да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение от ИНФИНИОН ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на ИНФИНИОН ЕООД; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
 • да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ИНФИНИОН ЕООД да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; ИНФИНИОН ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ИНФИНИОН ЕООД имат преимущество пред вашите интереси.
 • да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на ИНФИНИОН ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин
 • да направите възражение срещу обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да изпратите искането си на e-mail: info@saltroom.bg. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

Добре е да знаете, че дори след като сте поискали изтриване на данните ви, копия от определена информация от профила ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита.

Можете да оттеглите съгласието си във връзка с получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.

За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 • да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 • да откажем да предприемем действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.

В края на периода на запазване, вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ИНФИНИОН ЕООД си запазва правото да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.

НАДЗОРЕН ОРГАН

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете с местния надзорен орган в лицето на Комисия за защита на личните данни, както следва:

Адрес: гр. София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

e-mail: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

КОНТАКТИ

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния e-mail: info@saltroom.bg.

Сподели
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin